Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1155/QĐ-BTNMT
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2636/QĐ-BTNMT ngày 25tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
22/05/2020
22/05/2020
Số hiệu Trích yếu