Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1426/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
20/05/2020
20/05/2020
Số hiệu Trích yếu