Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1141/QĐ-BTNMT
V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện (POM) dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
20/05/2020
20/05/2020
Số hiệu Trích yếu