Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

658/QĐ-UBND
V.v phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố ĐBP giai đoạn 2 ( 2017 - 2020)...
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
20/04/2020
20/04/2020
Số hiệu Trích yếu