Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

51/BC-STNMT
Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
30/03/2020
30/03/2020
Số hiệu Trích yếu