Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

64/QĐ-STNMT
V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020 thuộc dự án Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
06/04/2020
06/04/2020
Số hiệu Trích yếu