Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

57/BC-STNMT
Tình hình quản lý, sử dụng đất của Dự án xây dựng công trình đập, kè và cơ sở hạ tầng Công viên ven sông Nậm Rốm và kết quả xử lý đơn đề nghị của công dân
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
08/04/2020
08/04/2020
Số hiệu Trích yếu