Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

65/QĐ-STNMT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thàu xây dwungj báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
08/04/2020
08/04/2020
Số hiệu Trích yếu