Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

128/STNMT-BĐKH
V/v lấy ý kiến tham gia vào đề cương 02 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Điện Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện trạng...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
24/02/2020
24/02/2020
Số hiệu Trích yếu