Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

23/BC-STNMT
Tổng kết nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
20/02/2020
20/02/2020
Số hiệu Trích yếu