Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

36/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất Ngân hàng TM CP CT Việt nam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/02/2020
12/02/2020
Số hiệu Trích yếu