Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

66/STNMT-QLĐĐ
Kết quả rà soát các quyết định, quy định, hướng dẫn để triển khai thược hiện luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
07/02/2020
07/02/2020
Số hiệu Trích yếu