Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

29/QĐ-STNMT
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 trên các ấn phẩm của Báo Tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
03/02/2020
03/02/2020
Số hiệu Trích yếu