Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

25/TTr-STNMT
phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trạm y tế xã Na Tông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/02/2020
05/02/2020
Số hiệu Trích yếu