Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

27/TTr-STNMT
phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền SDĐ của hộ gia đình cá nhân khi giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm TĐC số 3 phường HimLam, TP ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/02/2020
05/02/2020
Số hiệu Trích yếu