Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

82- HD/BTGTU
Hưỡng dẫn Tuyền truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ĐB lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐẢng
Văn bản khác
Hướng dẫn
16/01/2020
16/01/2020
Số hiệu Trích yếu