Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

19/TTr-STNMT
V/v giao đất cho Ban chi huy quân sự TPĐBP để đầu tư CT XD thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang TPĐBP tại địa bàn xã Thanh Minh TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/01/2020
17/01/2020
Số hiệu Trích yếu