Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

9/TTr-STNMT
đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, các nhân khi giao đất Tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/01/2020
09/01/2020
Số hiệu Trích yếu