Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

7/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Viên thông Điện Biên - tập đoàn bưu chính viễn thông việt Nam
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/01/2020
08/01/2020
Số hiệu Trích yếu