Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

5/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất XDCT Trạm Y tế xã Hẹ Muông huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/01/2020
08/01/2020
Số hiệu Trích yếu