Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể của các hộ gia đình, cá nhân khi giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm TĐC cư Phiêng Bua bản Phiêng Bua P Noong Bua TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/01/2020
02/01/2020
Số hiệu Trích yếu