Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1331/STNMT-VPĐKĐĐ
V/v xin ý kiến tham gia thống nhất PA thu hồi đất của công ty CP giống lâm nghiệp Trung ương - chính nhánh tại ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/12/2019
24/12/2019
Số hiệu Trích yếu