Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1333/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho trung tâm quản lý đất đai TPĐPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
24/12/2019
24/12/2019
Số hiệu Trích yếu