Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1279/STNMT-MT
V/v thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và lập hồ sơ chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiệm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm đối với bãi chôn lấy rác thải Noong Bua
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
12/12/2019
12/12/2019
Số hiệu Trích yếu