Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3661/UBND-KT
V/v: triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
11/12/2019
11/12/2019
Số hiệu Trích yếu