Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

280/BC-STNMT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him lam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
06/12/2019
06/12/2019
Số hiệu Trích yếu