Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1226/STNMT-MT
V/v tham mưu nội dung triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
02/12/2019
02/12/2019
Số hiệu Trích yếu