Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1224/STNMT-KS
V/v phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ xã Phì Nhừ huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
02/12/2019
02/12/2019
Số hiệu Trích yếu