Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1213/STNMT-MT
V/v cấp thông tin xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về khoảng cách, cách ly an toàn về môi trường, vùng chịu ảnh hưởng đối với các công trình.....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
29/11/2019
29/11/2019
Số hiệu Trích yếu