Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1207/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị kế hoạch KTKS, sỏi làm LVXDTT trong diện tích dự án XDCT
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
29/11/2019
29/11/2019
Số hiệu Trích yếu