Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1201/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia góp ý dự thảo đề án giám sát tài nguyên và Môi trường bằng công nghệ viễn thám
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
27/11/2019
27/11/2019
Số hiệu Trích yếu