Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

261/BC-STNMT
Tổng hợp kết quả thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý nội dung đề nghị của UBND TPĐBP tại tờ trình số: 1584/TTr-UBND ngày 8/11/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
19/11/2019
19/11/2019
Số hiệu Trích yếu