Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1161/STNMT-CNTT
V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành
Công nghệ thông tin
Công văn
18/11/2019
18/11/2019
Số hiệu Trích yếu