Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1186/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
13/11/2019
13/11/2019
Số hiệu Trích yếu