Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1150/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến về nội dung bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Trung tâm giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/11/2019
14/11/2019
Số hiệu Trích yếu