Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3294/UBND-KT
V/v hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị chia tách, sát nhập, thành lập, kiện toàn thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 16/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
11/11/2019
11/11/2019
Số hiệu Trích yếu