Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

54/TB-UBND
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Văn bản khác
Thông báo
07/11/2019
07/11/2019
Số hiệu Trích yếu