Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

37/2019/QĐ-UBND
về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
06/11/2019
06/11/2019
Số hiệu Trích yếu