Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1097/STNMT-VPĐKĐĐ
V/v trả lời nội dung xin ý kiến của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐ Đ thành phố ĐBP tại Văn bản số 82/CV-CNVPĐKĐ ĐTP ngày 15/10/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
05/11/2019
05/11/2019
Số hiệu Trích yếu