Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

319/TTr-STNMT
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư PTKTXH đảm bảo quốc phòng an ninh bản Hua Sin 1 và Hua Sin 2 xã Chung Chải huyện Mường Nhé tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/11/2019
04/11/2019
Số hiệu Trích yếu