Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

243/BC-STNMT
Triển khai thực hiện bồi thường, GPMB đối với các tồn tại, vướng mắc thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khung TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
01/11/2019
01/11/2019
Số hiệu Trích yếu