Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

242/BC-STNMT
Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
01/11/2019
01/11/2019
Số hiệu Trích yếu