Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

312/TTr-STNMT
Phê nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường,hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/10/2019
30/10/2019
Số hiệu Trích yếu