Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

309/TTr-STNMT
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/10/2019
29/10/2019
Số hiệu Trích yếu