Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1058/STNMT-BĐKH
V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của TTCP quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai và đề xuất kiến nghị bổ sung
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
28/10/2019
28/10/2019
Số hiệu Trích yếu