Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1045/STNMT-VP
V/v đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND TX Mường Lay được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TX Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/10/2019
25/10/2019
Số hiệu Trích yếu