Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1030/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, công xuất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
21/10/2019
21/10/2019
Số hiệu Trích yếu