Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1017/STNMT-KHTC
V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ và dự thảo KH công tác thông tin đối ngoại tỉnh ĐB năm 2020 và XD báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/10/2019
17/10/2019
Số hiệu Trích yếu