Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1018/STNMT-KHTC
V/v Tham gia ý kiến đối với biên bản ghi nhớ giữa Bộ thông tin và tuyền thông và UBND tỉnh Điện Biên về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Công văn
17/10/2019
17/10/2019
Số hiệu Trích yếu