Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1008/STNMT-VP
V/v Tham gia dự thảo đề án tăng cường năng hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành TNMT đến năm 2030
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
16/10/2019
16/10/2019
Số hiệu Trích yếu